Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, март 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у марту 2017. године, у односу на фебруар 2017. године, у просјеку су више за 0,1%, и у односу на март 2016. године више су за 2,0%.  У односу на децембар 2016. године више су за 0,8%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,8%, цијене енергије више су за 0,6%, цијене капиталних производа више су за 0,3%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене интермедијарних производа, у просјеку ниже за 0,3%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 4,8%; цијене подручја (Е) Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 1,8%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку ниже за 0,4%.  

 

По областима индустријске производње, у марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године остварен је раст цијена у: осталој прерађивачкој индустрији 8,9%; производњи осталих производа од неметалних минерала 6,8%; вађењу руда метала 5,9%; производњи коже и производа од коже 2,4%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 1,8%; производњи моторних возила, приколица и полуприколица 1,3%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 0,7%; производњи пића 0,5%; производњи намјештаја 0,1%.

 

Пад цијена у марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године остварен је у областима: производња хемикалија и хемијских производа 7,8%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,8%; производња електричне опреме 0,2% и производња прехрамбених производа 0,1%.

 

У преосталих једанаест области индустријске производње цијене су у марту 2017 године у односу на фебруар 2017. године, у просјеку су остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење