Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, март 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у марту 2017. године, у односу на фебруар 2017. године, у просјеку су ниже за 0,3%, док су у односу на март 2016. године, више за 4,4%. У односу на децембар 2016. године, цијене произвођача индустријских производа у просјеку су више за 1,1%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у марту 2017. године, у односу на фебруар 2017. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,5%, цијене капиталних производа су ниже за 0,3%, цијене енергије као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у марту 2017. у односу на фебруар 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине,  у просјеку су више за 3,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,4%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена као и  цијене подручја  (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године, остварен је раст цијена у: производњи електричне опреме 5,5%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 3,2%; производњи базних метала 1,1%; производњи одјеће 0,8%; производњи хемикалија и хемијских производа 0,5%; вађењу руда метала 0,2%; производњи текстила, производњи машина и опреме Д.Н. и производњи моторних возила, приколица и полуприколица 0,1%.

 

Пад цијена у марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године остварен је у областима: прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,4%; производња коже и производа од коже 2,0%;  производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,3%; поправка и инсталација машина и опреме 1,0%; производња папира и производа од папира 0,5%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,4%; производња пића, производња производа од гуме и пластичних маса 0,3%; производња прехрамбених производа 0,2%; вађење осталих руда и камена као и производња осталих производа од неметалних минерала 0,1%.

 

У преосталих осам области индустријске производње цијене су у марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење