Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, фебруар 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у фебруару 2017. године, у односу на јануар 2017. године, у просјеку су ниже за 0,1%, и у односу на фебруар 2016. године више су за 2,1% и у односу на децембар 2016. године више су за 0,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2017. године у односу на јануар 2017. године, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,8%, цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%, док су цијене енергије, цијене интермедијарних производа, као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2017. године у односу на јануар 2017. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,2%, цијене подручја (Е) Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 5,1%, а цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 1,3%.


По областима индустријске производње, у фебруару 2017. године у односу на јануар 2017. године остварен је раст цијена у: производњи текстила 9,3%; производња рачунара, електронских и оптичких производа 2,0%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 1,1%; производњи коже и производа од коже, производњи хемикалија и хемијских производа 1,3%; производњи базних метала као и производњи електричне опреме 0,6%.


Пад цијена у фебруару 2017. године у односу на јануар 2017. године забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 5,1%; вађење руда метала 1,3%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,1%; производња папира и производа од папира 0,5%; производња прехрамбених производа 0,3%; производња пића и производња намјештаја 0,1%.


У преосталих једанаест области индустријске производње цијене су у фебруару 2017 године у односу на јануар 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење