Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јануар 2017.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јануару 2017. године, у односу на децембар 2016. године, у просјеку су више за 0,8%, и у односу на јануар 2016. године више су за 2,0%.


Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,4%, цијене интермедијарних производа више су за 1,2%, цијене капиталних производа као и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 15,9%, цијене подручја (Е) Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 0,8%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија просјеку у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године остварен је раст цијена у: вађењу руда метала 19,6%; производњи пића 3,4%; производњи електричне опреме 2,5%; осталој прерађивачкој индустрија 1,9%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 1,2%; производњи хемикалија и хемијских производа 1,1%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,4%; производњи осталих производа од неметалних минерала 0,3%; вађењу угља и лигнита (мрког угља), производњи намјештаја 0,1%.


Пад цијена у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године остварен је у областима: производња текстила 4,9%; производња базних метала 2,2%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,8%; производња коже и производа од коже 0,4%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,3%; вађење осталих руда и камена, производња прехрамбених производа 0,2%.


У преосталих шест области индустријске производње цијене су у јануару 2017 године у односу на децембар 2016. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење